Partener SSM-SU


logo-ssm
Partenerul nostru SERV-CONSULT SSM S.R.L, este o societate comerciala cu capital integral privat, cu sediul în România, care oferă servicii suport pentru întreprinderi în domeniul Securitatii şi Sănătăţii în Muncă (SSM) şi al Situaţiilor de Urgenţă (SU).

Societatea funcţionează pe piaţa furnizorilor de servicii din România, din anul 2008 şi este abilitată conform legislaţiei române în domeniile menţionate, respectiv conform prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 481/2004, republicată, privind protecţia civilă, cu modificările si completările ulterioare.

Obiectivul nostru este de a furniza, Angajatorilor români şi străini care îşi desfăsoara activitatea pe teritoriul Romaniei, pe bază de contract, servicii de cea mai buna calitate, pentru:

 • Organizarea activităţilor de prevenire şi a celor de protecţie în domeniul securitatii şi sănătăţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă;
 • Evaluarea riscurilor profesionale penrtru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, ţinând cont de fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă, pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 • Instruirea conducătorilor locurilor de muncă, în domeniul securitatii şi sănătăţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă;
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă şi situaţiilor de urgenţă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
 • Instruirea personalului beneficiarului, suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi al situaţiilor de urgentă, prin informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă/ postului de lucru;
 • Consultanţă pentru angajatori pentru asigurarea consultării lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor lor şi participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.

 

Pentru indeplinirea obiectivelor stabilite Serv Consult SSM indeplineste urmatoarele :

 • este abilitată ca Serviciu Extern Prevenire şi Protecţie, cu Certificatul de abilitare nr. 334/PS/16.09.2008 eliberat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov, in conformitate cu H.G nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi cu prevederile Ordinului ministrului muncii nr. 455/ 14 iunie 2010;
 • este certificată conform SR EN ISO 9001: 2008 privind sistemul de management al calităţii produselor şi serviciilor oferite clienţilor, de către organismul de acreditare SRAC
 • este certificată conform SR EN ISO 14001:2005 privind sistemul de management al mediu, de către organismul de acreditare SRAC;
 • este certificată conform standardului de referinta SR OHSAS 18001:2008 privind sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale, de către organismul de acreditare SRAC .

Societatea dispune de personal cu capacitate profesională adecvată, în conformitate cu cerintele legale invigoare pe teritoriul Romaniei, astfel colectivul nostru este format din:

 • Specialişti în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cod COR 241220, cu pregătire tehnică superioară (ingineri pe diferite specialităţi: mecanici, constructori, chimisti), absolvenţi ai unui curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinutul minim, conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B din H.G. nr. 1425/2006, cu o durată de cel puţin 80 de ore;
 • Inspectori in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cod COR 315219, cu pregătire tehnică medie, absolvenţi ai unui curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinutul minim, conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B din H.G. nr. 1425/2006, cu o durată de cel puţin 80 de ore;
 • Evaluatori ai riscurilor profesionale pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, absovenţi ai unor programe de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de ore;
 • Coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrărilor în şantierele temporare sau mobile, cod COR: 226303, nivel superior, absolvent al unui curs 90 ore pentru studii superioare;
 • Auditor intern pentru sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupationale, conform standardului de referinţă OHSAS 18001:2008, absolvent al cursului TUV Reheinald Academia;
 • Auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, absolvent al unui program de master a Universităţii Politehnice Bucureşti;
 • Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, cod COR

541902, absolvent al unui program de perfecţionare cu durata de 136 de ore;

 • Inspector protecţie civilă, cod COR 121303, absolvent al unui program de iniţiere cu durata de 90 de ore.

Impreuna cu colaboratorii noştri, furnizori de formare profesională autorizaţi şi inscrişi în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor, punem la dispoziţia persoanelor interesate cursuri şi programe de formare profesională in domeniul securitatii si sanatatii in muncă, astfel:

 • Curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru specializarea Inspectori in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cod COR 315219, cu conţinutul minim, conform celui prevăzut în anexa nr. 6 lit. B din H.G. nr. 1425/2006, cu o durată de cel puţin 80 de ore

Program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru conducătorii locuirlor de muncă, reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, membrilor Comitetelor de securitate şi sănătate în muncă, cu o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut în anexa nr. 6 lit. A a H.G. nr. 1425/2006.\

                                                                                                                           www.securitateamunciissm.ro