Audit electroenergetic si complex


AUDIT ELECTROENERGETIC SI AUDIT COMPLEX

Audit energetic:

 1. Audit electroenergetic – urmareste contabilizarea fluxurilor de energie electrica;
 2. Audit termoenergetic – urmareste contabilizarea fluxurilor de energie termica;
 3. Audit complex – urmareste contabilizarea tuturor formelor de energie ale caror fluxuri sunt monitorizate in interiorul conturului de audit.

LEGE AUDIT COMPLEX

Bilantul energetic constituie un mijloc eficient de stabilire a masurilor tehnico-organizatorice menite sa conduca la cresterea efectului util al energiei introduse intr-un sistem si la diminuarea consumurilor de energie specifice pe produs.

 

Bilantul electroenergetic

Bilantul electroenergetic se elaboreaza diferentiat pentru urmatoarele tipuri de echipamente si instalatii:

 • 1.    Receptoare electrice;

Bilantul electroenergetic pe un contur dat presupune:

 • masurarea cantitatilor de energie electrica activa intrate in contur pe perioada de referinta;
 • determinarea prin calcul, pe baza aparatelor de masurare a puterii, sau a masurarii simultane a curentului, tensiunii si factorului de putere, a pierderilor de energie;
 • stabilirea cantitatilor de energie absorbite util, ca diferenta a celor doua valori precedente.

 

2.    Elemente de retea.

Pierderile de energie electrica in liniile electrice se pot determina dupa caz prin masuratori directe (linii radiale fara sarcini racordate de-a lungul lor), sau prin calcule, in functie de configuratia liniilor si de aparatele de care se dispune. Pierderile de energie electrica in transformatoare, bobine de reactanta etc. se vor determina prin calcule.

 

Bilant energetic complex

Bilantul energetic complex se bazeaza pe datele bilanturilor termoenergetic si electroenergetic ale instalatiei considerate, transformate in valori de energie primara (t.e.p)

MANAGER ENERGETIC

 

Masuri pe termen scurt propuse in urma auditului:

 • modificarea factorului de putere la valoarea neutrala prin montarea de baterii de condensatoare la posturile de transformare, pe partea de joasa tensiune;
 • dimensionarea corecta a treptelor bateriei de condensatoare;
 • inlocuirea motoarelor de puteri mici care au un grad de incarcare redus, pe masura imbatranirii si uzarii lor, cu alte motoare de puteri mai mici;
 • reabilitare instalatii de compensare si/sau exploatarea metalurgica.

 

Masuri pe termen mediu propuse in urma auditului:

 •  tarifarea energiei electrice la nivelul tensiunii de 20 kV

 

Masuri pe termen lung propuse in urma auditului:

 •  se propune intocmirea unui studiu de fezabilitate privind cogenerarea, producerea de energie electrica si termica atunci cand beneficiarul va instala o centrala de cogenerare in biomasa.
 • Se propune ca pentru alimentarea cu apa a orasului sa fie folosita o turbina tip EOS 1100 care sa aiba rolul de rupede si modificare presiune apa , precum si rolul de productie energie electrica.
 • optimizarea procesului termic de producere a produsului sidelurgic finit

 

In conditiile OG 22/2008 si a HG 409/2009 privind utilizarea eficienta a energiei si a Legii 329/2009, privind reorganizarea unor autoritati (desfiintare ARCE prin absorbtie de catre ANRE), companiile din Romania au obligatia:

 • de a efectua un audit energetic elaborat de o persoana juridica/fizica autorizata ANRE:

- o data/an cu un consum de peste 1 000 tone echivalent petrol;

- la doi ani cu un consum cuprins intre 200 si 1 000 tone echivalent petrol.

 • de a intocmi programe de imbunatatire a eficientei energetice.
 • de a numi un manager energetic atestat ANRE/de a incheia un contract de management energetic cu o persoana juridica/fizica prestatoare de servicii energetice acreditata.

 

In acest sens se intocmeste un bilant optimizat al consumurilor de energie, care tine cont de reducerile de consum si de eliminarea pierderilor de energie, astfel incat, la aceeasi calitate a proceselor desfasurate sa se utilizeze o cantitate mai redusa de energie, deci costuri mai mici.  Pe baza bilantului energetic, se aplica un program de eficientizare energetica, cu etape clare privind stabilirea si aplicarea masurilor de imbunatatire a eficientei energetice cu efecte vizibile in scaderea costurilor cu energia.

 

LEGI:

Auditurile energetice se executa cu respectarea prevederilor din Ghidul de elaborare si analiza a bilanturilor energetice, aprobat prin Decizia presedintelui Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei nr. 56/2003

Calitatea de auditor energetic se dovedeste prin autorizatia de auditor energetic, stampila si legitimatie. Auditurile energetice pot fi audituri de proiect, audituri de omologare, audituri de receptie, audituri reale si audituri optimizate. Auditurile optimizate sunt obligatorii pentru stabilirea consumurilor existente si pentru stabilirea solutiilor de crestere a eficientei energetice. Persoanele juridice avand calitatea de auditor energetic sunt autorizate sa efectueze audituri energetice de clasa I sau clasa II

 AUDIT ELECTROENERGETIC

 

Lucrarile vor fi intocmite in conformitate cu respectarea legislatiei romane in vigoare in acest domeniu, si anume:

» Ordonanta nr. 22/2008 privind utilizarea eficienta a energiei si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

» Legislatia de eficienta energetica in vigoare in Rominia;

» Normativul PE 902/1995 privind intocmirea si analiza bilanturilor energetice;

» Ghidul elaborat de Agentia Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (Departamentului reglementare in domeniul eficientei energetice din ANRE), cuprinzand obligatiile, recomandarile, principiile fundamentale si indicatii metodologice generale referitoare la intocmirea bilanturilor energetice la consumatorii de energie (combustibil, caldura si energie electrica), cat si modul de apreciere a eficientei energetice.

 

Conform OG nr. 22/2008, ordonanta privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie un audit energetic este procedura sistematica de obtinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri sau al unui grup de cladiri, al unei activitati si/sau instalatii industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare si cuantificare a oportunitatilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie si de raportare a rezultatelor.

In scopul realizarii politicii nationale de eficienta energetica, operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligatia:

a) sa efectueze anual un audit energetic elaborat de o persoana fizica sau juridica autorizata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.), in conditiile legii, si care sta la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;

b) sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice care includ masuri pe termen scurt, mediu si lung;

c) sa numeasca un manager energetic, atestat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.), conform legislatiei in vigoare, sau sa incheie un contract de management energetic cu o persoana fizica/juridica prestatoare de servicii energetice, acreditata in conditiile prezentei ordonante.

 

Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie cuprinsa intre 200 si 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 2 ani un audit energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.)in conditiile prezentei ordonante, care sa stea la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice.

 

Conform O.G. 22/2008 nerespectarea obligativitatii de intocmire a bilanturilor a operatorilor economici constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(2) In cazul consumatorilor de energie care detin subunitati consumatoare a mai mult de 1.000 tone echivalent petrol (sucursale, puncte de lucru, precum si alte sedii secundare), amplasate in mai multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin functionalitate sau retele energetice, fiecare subunitate situata intr-un punct geografic diferit de al celorlalte subunitati este considerata din punctul de vedere al obligatiilor ce ii revin ca unitate independenta. Acestor unitati independente le sunt aplicabile prevederile alin. (1).

Art. 4 Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie cuprinsa intre 200 si 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 2 ani un audit energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei in conditiile prezentei ordonante, care sa stea la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice.

 

OG nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie.

Art. 5 (1) Consumatorii finali dezvolta si pun in aplicare masurile de imbunatatire a eficientei energetice care reprezinta orice actiune care, in mod normal, conduce la o imbunatatire a eficientei energetice verificabila si care poate fi masurata sau estimata (2) Consumatorii finali de energie, persoane juridice, prevazuti la art. 3 si 4, sunt obligati sa dispuna de un sistem de masura, evidenta si monitorizare a consumurilor energetice si sa puna la dispozitia Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, la cerere, informatii privind consumurile energetice si indicatorii de eficienta energetica.

Art. 6 Administratorii cladirilor aflate in proprietate publica au obligatia sa ia masuri pentru: a) utilizarea eficienta a sistemului de incalzire si climatizare; b) utilizarea aparatelor de masura si reglare a consumului de energie.

Art. 7 (3) Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice, in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen lung (3-6 ani), vizand un program de investitii pentru care se vor intocmi studiile de fezabilitate. (4) Fara a aduce atingere legislatiei nationale si comunitare in domeniul achizitiilor publice, autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia de a aplica cel putin doua masuri din lista masurilor care vizeaza promovarea eficientei energetice prin achizitii publice, prevazute in anexa nr. 2. Art. 8 (1) Societatile comerciale, precum si unitatile administratiei publice locale si centrale, care detin mai mult de 25 de autovehicule, au obligatia sa dezvolte programe de monitorizare si gestiune a consumului de carburanti pentru grupul de vehicule detinut.

 

In prezent societatea noastra se afla in curs de atestare ANRE pentru acest domeniu de activitate.