OG nr. 22/2008


OG nr. 22/2008

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
(1) Scopul prezentei ordonante il constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea si aplicarea politicii nationale de eficienta energetica.
(2) Prezenta ordonanta se aplica furnizorilor de servicii energetice, prin care se realizeaza masuri de imbunatatire a eficientei energetice, distribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distributie si societatilor de vanzare cu amanuntul a energiei, consumatorilor finali, precum si fortelor armate, cu exceptia materialelor utilizate exclusiv in scop militar. Pentru fortele armate prevederile prezentei ordonante se aplica numai in masura in care aceasta nu determina niciun conflict care sa aiba aceeasi natura si scop principal ca si activitatile fortelor armate, exceptie facand materialele utilizate exclusiv in scop militar.
(3) Politica nationala de eficienta energetica este parte integranta a politicii energetice a statului si urmareste:
a) eliminarea barierelor in calea promovarii eficientei energetice si a promovarii utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;
b) promovarea mecanismelor de eficienta energetica si a instrumentelor financiare pentru economii de energie;
c) educarea si constientizarea consumatorilor finali asupra importantei si beneficiilor aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;
d) cooperarea dintre consumatorii finali, producatorii, furnizorii, distribuitorii de energie si autoritatile publice in vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica nationala de eficienta energetica;
e) promovarea cercetarii fundamentale si aplicative in domeniul utilizarii eficiente a energiei si a surselor regenerabile de energie.
(4) Politica nationala de eficienta energetica defineste obiectivele privind imbunatatirea eficientei energetice, tintele indicative de economisire a energiei, precum si masurile de imbunatatire a eficientei energetice aferente in toate sectoarele economiei nationale, cu referiri speciale la:
a) introducerea tehnologiilor cu eficienta energetica ridicata, a sistemelor moderne de masura si control, precum si a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continua a eficientei energetice si previzionarea consumurilor energetice;
b) promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;
c) reducerea impactului asupra mediului al activitatilor de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie;
d) aplicarea principiilor moderne de management energetic;
e) instituirea de obligatii pentru consumatorii finali de energie, distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distributie a energiei si societatile de vanzare cu amanuntul a energiei;
f) acordarea de stimulente financiare si fiscale;
g) dezvoltarea pietei pentru serviciile energetice.

Art. 2
In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) audit energetic – procedura sistematica de obtinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri sau al unui grup de cladiri, al unei activitati si/sau instalatii industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare si cuantificare a oportunitatilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie si de raportare a rezultatelor;
b) auditor energetic – persoana fizica sau juridica atestata/autorizata, in conditiile legii, care are dreptul sa realizeze auditul energetic prevazut la lit. a). Auditorii energetici persoane fizice isi desfasoara activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei in vigoare;
c) certificate albe – certificatele emise de organisme de certificare independente care confirma declaratiile actorilor pietei, conform carora economiile de energie sunt o consecinta a masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;
d) societate de servicii energetice (SSE) – persoana juridica sau fizica autorizata, care presteaza servicii energetice si/sau alte masuri de imbunatatire a eficientei energetice in cadrul instalatiei sau incintei consumatorului si care, ca urmare a prestarii acestor servicii si/sau masuri, accepta un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate este bazata, integral sau partial, pe imbunatatirea eficientei energetice si pe indeplinirea altor criterii de performanta convenite de parti;
e) conservarea energiei – totalitatea activitatilor orientate spre utilizarea eficienta a resurselor energetice in procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transport, distributie si consum al acestora, precum si spre atragerea in circuitul economic a resurselor regenerabile de energie; conservarea energiei include 3 componente esentiale: utilizarea eficienta a energiei, cresterea eficientei energetice si inlocuirea combustibililor deficitari;
f) consumator final – persoana fizica sau juridica care cumpara energie exclusiv pentru consumul propriu;
g) contract de performanta energetica – acord contractual intre beneficiar si furnizorul unei masuri care are ca scop imbunatatirea eficientei energetice, in mod normal SSE, in care investitia necesara realizarii masurii trebuie sa fie platita proportional cu nivelul de imbunatatire a eficientei energetice prevazut in contract;
h) distribuitor de energie – persoana fizica sau juridica autorizata responsabila cu transportul energiei in vederea livrarii acesteia la consumatorii finali si la statiile de distributie care vand energie consumatorilor finali. Aceasta definitie exclude operatorii sistemului de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale prevazuti la lit. s);
i) distribuitor mic, operator mic al sistemului de distributie a energiei si societate mica de vanzare cu amanuntul a energiei – persoana juridica sau fizica autorizata care distribuie sau vinde energie consumatorilor finali si care distribuie sau vinde mai putin decat echivalentul a 75 de GWh energie anual sau care are mai putin de 10 angajati sau a carei cifra de afaceri anuala si/sau bilant anual nu depaseste 2.000.000 euro;
j) economii de energie – cantitatea de energie economisita, determinata prin masurarea si/sau estimarea consumului inainte si dupa aplicarea uneia ori mai multor masuri de imbunatatire a eficientei energetice, asigurand in acelasi timp normalizarea conditiilor externe care afecteaza consumul de energie;
k) eficienta energetica – raportul dintre valoarea rezultatului performant obtinut, constand in servicii, marfuri sau energia rezultata, si valoarea energiei utilizate in acest scop;
l) energie – toate formele de energie disponibile pe piata, inclusiv energia electrica, energia termica, gazele naturale, inclusiv gazul natural lichefiat, gazul petrolier lichefiat, orice combustibil destinat incalzirii si racirii, carbune si lignit, turba, carburanti, mai putin carburantii pentru aviatie si combustibilii pentru navigatie maritima, si biomasa, definita conform Directivei 2001/77/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricitatii produse din sursele de energie regenerabile de pe piata interna a electricitatii;
m) finantare de catre terti – acord contractual care implica, suplimentar fata de furnizorul de energie si beneficiar, un tert care furnizeaza capital pentru masura respectiva. Valoarea financiara a economiei de energie generata de imbunatatirea eficientei energetice determina plata tertului. Acest tert poate sau nu sa fie o SSE;
n) instrumente financiare pentru economii de energie – orice instrument financiar, precum fonduri, subventii, reduceri de taxe, imprumuturi, finantare de catre terti, contracte de performanta energetica, contracte de garantare a economiilor de energie, contracte de externalizare si alte contracte de aceeasi natura, care sunt facute disponibile pe piata de catre institutiile publice sau organismele private pentru a acoperi partial sau integral costul initial al masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;
o) imbunatatirea eficientei energetice – cresterea eficientei energetice la consumatorii finali ca rezultat al schimbarilor tehnologice, comportamentale si/sau economice;
p) management energetic – ansamblul activitatilor de organizare, conducere si de gestionare a proceselor energetice ale unui consumator;
q) manager energetic – persoana fizica sau juridica prestatoare de servicii energetice atestata, al carei obiect de activitate este organizarea, conducerea si gestionarea proceselor energetice ale unui consumator;
r) masuri de imbunatatire a eficientei energetice – orice actiune care, in mod normal, conduce la o imbunatatire a eficientei energetice verificabila si care poate fi masurata sau estimata;
s) mecanisme de eficienta energetica – instrumente generale utilizate de Guvern sau de organisme guvernamentale pentru a crea un cadru adecvat ori stimulente pentru actorii pietei in vederea furnizarii si achizitionarii de servicii energetice si alte masuri de imbunatatire a eficientei energetice;
s) operator al sistemului de distributie – persoana fizica sau juridica responsabila de exploatarea, asigurarea intretinerii si, in cazul in care este necesar, dezvoltarea sistemului de distributie a energiei electrice sau a gazelor naturale intr-o anumita zona si, dupa caz, a interconexiunilor acestuia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii sistemului de a raspunde cererilor rezonabile de distributie a energiei electrice sau a gazelor naturale pe termen lung;
t) programe de imbunatatire a eficientei energetice – activitati care se concentreaza pe grupuri de consumatori finali si care, in mod normal, conduc la o imbunatatire a eficientei energetice verificabila, masurabila sau estimabila;
t) serviciu energetic – activitatea care conduce la un beneficiu fizic, o utilitate sau un bun obtinut dintr-o combinatie de energie cu o tehnologie si/sau o actiune eficienta din punct de vedere energetic, care poate include activitatile de exploatare, intretinere si control necesare pentru prestarea serviciului care este furnizat pe baza contractuala si care, in conditii normale, conduce la o imbunatatire a eficientei energetice si/sau a economiilor de energie primara verificabila si care poate fi masurata sau estimata;
u) societate de vanzare cu amanuntul a energiei – persoana fizica si juridica care vinde energie consumatorilor finali;
v) surse regenerabile de energie – conform definitiei prevazute in Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Capitolul II – Masuri pentru imbunatatirea eficientei energetice si obligatii pentru consumatorii finali de energie

Art. 3
(1) In scopul realizarii politicii nationale de eficienta energetica, operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligatia:
a) sa efectueze anual un audit energetic elaborat de o persoana fizica sau juridica autorizata de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, in conditiile legii, si care sta la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;
b) sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice care includ masuri pe termen scurt, mediu si lung;
c) sa numeasca un manager energetic, atestat de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei, conform legislatiei in vigoare, sau sa incheie un contract de management energetic cu o persoana fizica/juridica prestatoare de servicii energetice, acreditata in conditiile prezentei ordonante.
(2) In cazul consumatorilor de energie care detin subunitati consumatoare a mai mult de 1.000 tone echivalent petrol (sucursale, puncte de lucru, precum si alte sedii secundare), amplasate in mai multe puncte geografice, care nu sunt legate direct prin functionalitate sau retele energetice, fiecare subunitate situata intr-un punct geografic diferit de al celorlalte subunitati este considerata din punctul de vedere al obligatiilor ce ii revin ca unitate independenta. Acestor unitati independente le sunt aplicabile prevederile alin. (1).

Art. 4
Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie cuprinsa intre 200 si 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 2 ani un audit energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei in conditiile prezentei ordonante, care sa stea la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice.

Art. 5
(1) Consumatorii finali dezvolta si pun in aplicare masurile de imbunatatire a eficientei energetice definite la art. 2 lit. r).
(2) Consumatorii finali de energie, persoane juridice, prevazuti la art. 3 si 4, sunt obligati sa dispuna de un sistem de masura, evidenta si monitorizare a consumurilor energetice si sa puna la dispozitia Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, la cerere, informatii privind consumurile energetice si indicatorii de eficienta energetica.

Art. 6
Administratorii cladirilor aflate in proprietate publica au obligatia sa ia masuri pentru:
a) utilizarea eficienta a sistemului de incalzire si climatizare;
b) utilizarea aparatelor de masura si reglare a consumului de energie.

Art. 7
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia sa ia masuri de imbunatatire a eficientei energetice, prin promovarea cu precadere a masurilor care genereaza cele mai mari economii de energie in cel mai scurt interval de timp. Aceste masuri sunt comunicate consumatorilor si/sau operatorilor economici, dupa caz.
(2) Lista indicativa a masurilor de imbunatatire a eficientei energetice prevazute la alin. (1) si la art. 5 alin. (1) este cuprinsa in anexa nr. 1.
(3) Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice, in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen lung (3-6 ani), vizand un program de investitii pentru care se vor intocmi studiile de fezabilitate.
(4) Fara a aduce atingere legislatiei nationale si comunitare in domeniul achizitiilor publice, autoritatile administratiei publice centrale si locale au obligatia de a aplica cel putin doua masuri din lista masurilor care vizeaza promovarea eficientei energetice prin achizitii publice, prevazute in anexa nr. 2.

Art. 8
(1) Societatile comerciale, precum si unitatile administratiei publice locale si centrale, care detin mai mult de 25 de autovehicule, au obligatia sa dezvolte programe de monitorizare si gestiune a consumului de carburanti pentru grupul de vehicule detinut.
(2) In cazul entitatilor prevazute la alin. (1), care detin subunitati (sucursale, puncte de lucru, precum si alte sedii secundare) amplasate in mai multe puncte geografice, fiecare subunitate situata intr-un punct geografic diferit de al celorlalte subunitati este considerata din punctul de vedere al obligatiilor ce ii revin ca unitate independenta daca detine mai mult de 25 de autovehicule, fiindu-i aplicabile prevederile alin. (1).

Capitolul III – Obligatiile distribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distributie a energie si societatilor de vanzare cu amanuntul a energiei

Art. 9
(1) Distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distributie a energiei si/sau societatile de vanzare cu amanuntul a energiei iau masuri pentru eficientizarea consumului propriu de energie si trebuie:
a) sa nu intreprinda nicio activitate care ar putea afecta cererea si furnizarea de servicii energetice si alte masuri de imbunatatire a eficientei energetice sau care ar putea impiedica dezvoltarea pietelor de servicii energetice si alte masuri de imbunatatire a eficientei energetice;
b) sa furnizeze la cerere, insa cel mult o data pe an, informatii statistice agregate despre consumatorii lor finali catre Observatorul Energetic National. Structura informatiilor statistice se stabileste in cadrul normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante;
c) sa puna in aplicare in conditiile prezentei ordonante, direct si/sau indirect, prin alti furnizori de servicii energetice sau de masuri de imbunatatire a eficientei energetice, urmatoarele:
(i) sa ofere servicii energetice la preturi competitive consumatorilor finali si sa promoveze aceste servicii sau;
(ii) sa furnizeze catre consumatorii finali audituri energetice la preturi competitive, desfasurate in mod independent, si/sau masuri de imbunatatire a eficientei energetice si sa promoveze aceste audituri si masuri, in conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. (a) si art. 16 alin. (1);
(iii) sa asigure contributia la fondurile si mecanismele de finantare prevazute la art. 22 alin. (1) lit. b) si/sau;
(iv) sa participe la acorduri voluntare propuse de Guvern.
(2) Nivelul minim al contributiilor prevazute la alin. (1) lit. c) pct. (iii) corespunde costurilor estimate ale furnizarii oricareia dintre activitatile mentionate la alin. (1) si se stabilesc de comun acord cu Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si cu alte autoritati ale administratiei publice centrale, dupa caz.
(3) Acordurile voluntare prevazute la alin. (1) lit. c) pct. (iv) includ obiective clare, precum si cerinte de monitorizare si raportare legate de procedurile care pot determina revizuirea masurilor si/sau suplimentarea acestora, atunci cand obiectivele nu sunt realizate sau cand exista posibilitatea de a nu fi realizate. In vederea asigurarii transparentei, acordurile voluntare se pun la dispozitia publicului si se publica anterior aplicarii, in masura in care clauzele de confidentialitate permit acest lucru, pentru a se primi comentarii de la partile interesate.
(4) Obligatiile prevazute la alin. (1) si (2) se aplica operatorilor sistemului de distributie fara a se aduce atingere prevederilor referitoare la separarea contabila, prevazute de art. 17 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si de art. 17 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica fara a se aduce atingere derogarilor sau exceptarilor acordate conform Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) In masura in care este posibil din punct de vedere tehnic si din punct de vedere financiar, proportional cu economiile potentiale de energie, consumatorii finali de energie electrica, de gaze naturale, de servicii de incalzire si/sau racire si de apa calda menajera urbana trebuie sa fie dotati cu contoare individuale achizitionate la preturi competitive si care sa reflecte cu suficienta precizie consumul de energie.
(7) In cazul in care se inlocuieste un contor existent cu unul nou, se pun intotdeauna la dispozitie contoare achizitionate prin proceduri concurentiale, care trebuie sa aiba o clasa de precizie mai buna, cu exceptia cazului in care acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu este rentabil in raport cu economiile potentiale estimate pe termen lung. Atunci cand se branseaza o cladire sau atunci cand o cladire este supusa unor renovari majore, in conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, se monteaza intotdeauna contoare individuale, achizitionate prin proceduri concurentiale.
(8) Factura transmisa consumatorilor finali are la baza consumul efectiv de energie si se prezinta in termeni clari si usor de inteles.
(9) Distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distributie si societatile de vanzare cu amanuntul a energiei pun la dispozitia consumatorilor finali, intr-o forma clara si usor de inteles, prin intermediul facturilor, al contractelor si/sau al chitantelor emise la statiile de distributie, urmatoarele informatii:
a) preturile reale curente si consumul efectiv de energie;
b) comparatii intre consumul curent de energie al consumatorului final si consumul pe aceeasi perioada a anului anterior, preferabil sub forma grafica;
c) ori de cate ori este posibil si util, comparatii cu un utilizator mediu de energie normalizat sau etalonat, din aceeasi categorie de consum;
d) informatii de contact pentru organizatiile consumatorilor, autoritatile/agentiile pentru energie sau organisme similare, inclusiv adrese de site-uri web, de unde se pot obtine informatii privind masurile disponibile de imbunatatire a energiei, profiluri comparative ale utilizatorilor finali si/sau specificatii tehnice obiective pentru echipamentul de utilizare a energiei.
(10) Prevederile alin. (1) lit. b), lit. c) pct. (i) si ale alin. (6) nu se aplica consumatorilor finali implicati in categoriile de activitati prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

Capitolul IV – Programe de imbunatatire a eficientei energetice si promovare a utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

Art. 10
Programele de imbunatatire a eficientei energetice mentionate la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 7 alin. (3) se transmit Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei prin intermediul filialelor sale teritoriale.

Art. 11
Programele de imbunatatire a eficientei energetice includ, dupa caz, actiuni in urmatoarele directii principale:
a) promovarea utilizarii celor mai eficiente tehnologii energetice care sa fie viabile din punct de vedere economic si nepoluante;
b) incurajarea finantarii investitiilor in domeniul eficientei energetice prin participarea statului sau a sectorului privat;
c) promovarea cogenerarii de inalta eficienta si a masurilor necesare pentru cresterea eficientei sistemelor de producere, de transport si de distributie a energie termice la consumatori;
d) promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie la consumatorii finali;
e) infiintarea de compartimente specializate in domeniul eficientei energetice la nivelurile corespunzatoare, care sa aiba personal capabil sa elaboreze, sa implementeze si sa monitorizeze programe de eficienta energetica;
f) reducerea impactului asupra mediului.

Capitolul V – Atributii si raspunderi

Art. 12
Agentia Romana pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale care participa la elaborarea politicii de eficienta energetica, fiind institutia responsabila la nivel national cu implementarea si monitorizarea acesteia, avand personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor. Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei se asigura din venituri proprii si din alocatii acordate de la bugetul de stat.

Art. 13
Organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei se aproba prin hotarare a Guvernului, avandu-se in vedere urmatoarele atributii si responsabilitati principale:
a) participarea la elaborarea politicii nationale de eficienta energetica a energiei, la solicitarea Ministerului Economiei si Finantelor;
b) monitorizarea programelor de imbunatatire a eficientei energetice si a economiilor de energie care rezulta in urma prestarii serviciilor energetice si a altor masuri de imbunatatire a eficientei energetice si raportarea rezultatelor catre Ministerul Economiei si Finantelor;
c) cooperarea cu institutiile si organismele interne si internationale in vederea utilizarii eficiente a energiei si reducerii impactului negativ asupra mediului;
d) participarea la elaborarea de norme si reglementari tehnice in scopul cresterii eficientei energetice in toate domeniile de activitate;
e) asigurarea supravegherii pietei de echipamente si aparate pentru care exista reglementari specifice privind eficienta energetica;
f) elaborarea, coordonarea de programe de pregatire in materie de imbunatatire a eficientei energetice si de utilizare de catre consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, autorizarea auditorilor energetici si atestarea managerilor energetici;
g) punerea la dispozitia furnizorilor de servicii energetice si de masuri de imbunatatire a eficientei energetice a unor sisteme de calificare si acreditare care vor fi implementate dupa caz, in mod justificat, in functie de necesitati;
h) evaluarea tehnica, avizarea si monitorizarea proiectelor de investitii in domeniul eficientei energetice, pentru care se cere finantare de la bugetul de stat si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului;
i) elaborarea sintezei programelor de eficienta energetica prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 7 alin. (3);
j) cooperarea cu institutiile abilitate la realizarea unor scenarii pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia raportului cerere-oferta de energie si a calculului indicatorilor de eficienta energetica la nivel national;
k) acordarea de consultanta gratuita in elaborarea si aplicarea proiectelor de crestere a eficientei energetice si in elaborarea programelor de imbunatatire a eficientei energetice prevazute la art. 7 alin. (3);
l) promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie la consumatori, prin actiuni complementare reglementarii pietei de energie;
m) elaborarea, inclusiv prin cofinantarea de la bugetul de stat sau din surse proprii, a unor studii pentru fundamentarea programelor nationale de eficienta energetica si participarea la proiecte declarate eligibile, in cadrul programelor de eficienta energetica si energii regenerabile, initiate de organisme internationale;
n) fundamentarea, cu sprijinul Observatorului Energetic National, a tintelor indicative de economisire a energiei si a masurilor de realizare a acestora, precum si transmiterea acestora catre Ministerul Economiei si Finantelor in vederea supunerii lor spre aprobare Guvernului;
o) monitorizarea acordurilor voluntare prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c) pct. (iv);
p) elaborarea impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si publicarea liniilor directoare privind eficienta energetica si economiile de energie ca posibile criterii de evaluare a ofertelor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice, in vederea facilitarii punerii in aplicare a masurilor prevazute la art. 7 alin. (4);
q) fundamentarea planurilor nationale in domeniul eficientei energetice si transmiterea acestora catre Ministerul Economiei si Finantelor in vederea supunerii lor spre aprobare Guvernului;
r) elaborarea de programe de eficienta energetica asociate cu un mecanism de acordare de sprijin financiar de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale pentru imbunatatirea eficientei energetice.

Art. 14
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor coordoneaza din punct de vedere tehnic actiunile privind cresterea performantei energetice a cladirilor, prin:
a) elaborarea de reglementari tehnice specifice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
b) atestarea auditorilor energetici pentru cladiri;
c) monitorizarea performantei energetice a cladirilor si constituirea bancilor de date specifice, prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti, nu Budapesta, unitate aflata in coordonarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. Monitorizarea cuprinde centralizarea si prelucrarea datelor/informatiilor furnizate de catre auditorii energetici pentru cladiri, prin certificatele de performanta energetica, respectiv de catre autoritatile administratiei publice locale, prin autorizatiile de construire emise. In vederea fundamentarii planurilor nationale in domeniul eficientei energetice, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti, nu Budapesta transmite, la solicitarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, datele pe care le detine.

Art. 15
(1) Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor intocmesc modele de contract pentru instrumentele financiare.
(2) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice impreuna cu Agentia Romana pentru Conservarea Energiei coopereaza cu Comisia Europeana in privinta schimbului celor mai bune practici pentru achizitii publice din domeniul eficientei energetice si asigura diseminarea acestora la nivel national.

Art. 16
(1) Agentia Romana pentru Conservarea Energiei si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor asigura disponibilitatea unor sisteme de audit energetic eficiente, realizate in mod independent, care sa identifice masuri potentiale de imbunatatire a eficientei energetice si care sa fie disponibile pentru toti consumatorii finali, inclusiv pentru consumatorii casnici, consumatorii comerciali mici si consumatorii industriali mari si mici.
(2) Consumatorii finali cu un consum mai mic de 200 tep/an sau consumatorii la care realizarea de audituri conduce la costuri disproportionat de ridicate comparativ cu economia de energie beneficiaza de audituri energetice prin alte instrumente simplificate, cum ar fi chestionare si programe informatice transmise pe suport electronic puse la dispozitie de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei sau de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, dupa caz.

Art. 17
Auditurile care rezulta din acordurile voluntare se considera ca indeplinesc cerintele prevazute la art. 16.

Art. 18
Certificarea in conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 372/2005 se considera ca fiind echivalenta cu un audit energetic care indeplineste cerintele prevazute la art. 16 si in anexa nr. 2 lit. e).

Art. 19
(1) Agentia Romana pentru Conservarea Energiei este condusa de un presedinte numit prin ordin al ministrului economiei si finantelor. Presedintele este asimilat din punctul de vedere al salarizarii cu functia de secretar de stat.
(2) Presedintele isi exercita activitatea in baza unui mandat definit pe o perioada de 5 ani. In vederea implementarii politicii nationale de eficienta energetica in diferite sectoare de activitate, presedintele este sprijinit in desfasurarea activitatii de un comitet de coordonare cu rol consultativ in implementarea politicii de eficienta energetica in diferite sectoare de activitate.
(3) Comitetul de coordonare este format din reprezentanti ai ministerelor de resort care dezvolta masuri de imbunatatire a eficientei energetice conform art. 7 alin. (1). Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului de coordonare este aprobat prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
(4) Personalul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei poate fi format atat din personal bugetar contractual, cat si din functionari publici si se salarizeaza potrivit cadrului legal aplicabil fiecarei categorii de personal.
(5) In conformitate cu legislatia in vigoare, cote de 25% din cuantumul amenzilor aplicate si al veniturilor extrabugetare ale Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei se constituie ca surse proprii de venit pentru realizarea campaniilor de informare pentru promovarea masurilor de imbunatatire a eficientei energetice si a utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, precum si pentru stimularea personalului agentiei.

Art. 20
(1) Agentia Romana pentru Conservarea Energiei are dreptul de a solicita informatii si documente privind utilizarea si gestionarea energiei si a resurselor energetice atat de la consumatorii finali de energie, persoane fizice si juridice, precum si de la distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distributie a energiei si societatile de vanzare cu amanuntul a energiei.
(2) Personalul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei are dreptul de acces, in conditiile legii, la instalatiile de masurare a energiei electrice, a gazelor naturale, a energiei termice si a consumurilor de apa calda si rece ale operatorilor economici.
(3) Personalul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei are obligatia de a pastra, conform legii, confidentialitatea privind datele economice si consumurile specifice ale operatorilor economici unde dezvolta sau monitorizeaza implementarea de masuri de eficienta energetica.

Art. 21
(1) Ministerul Economiei si Finantelor transmite Comisiei Europene planurile nationale in domeniul eficientei energetice prevazute la art. 13 lit. q).
(2) Planurile nationale in domeniul eficientei energetice se actualizeaza ori de cate ori este necesar, pe baza informatiilor furnizate de sinteza programelor de eficienta energetica.

Capitolul VI – Stimulente financiare si fiscale pentru imbunatatirea eficientei energetice si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

Art. 22
(1) Pentru imbunatatirea eficientei energetice pot fi utilizate urmatoarele instrumente si mecanisme de finantare:
a) modele de contracte pentru instrumente financiare care sunt facute disponibile cumparatorilor existenti si potentiali de servicii energetice si de alte masuri destinate imbunatatirii eficientei energetice in sectorul public si privat;
b) sistemul de premiere finantat de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei de la bugetul propriu si/sau din surse atrase, pentru rezultate exceptionale in domeniul cercetarii aplicative in materie de eficienta energetica si surse regenerabile de energie;
c) alocarea de fonduri pentru subventionarea furnizarii programelor si masurilor de imbunatatire a eficientei energetice si pentru promovarea unei piete pentru masurile de imbunatatire a eficientei energetice. Aceste masuri includ promovarea auditarii energetice, a instrumentelor financiare pentru economiile de energie si, dupa caz, imbunatatirea contorizarii si furnizarea de facturi detaliate.
(2) Alocatiile bugetare prevazute la alin. (1) lit. c) pot fi distribuite prin intermediul unuia sau mai multor fonduri specializate, care vizeaza sectoarele de utilizare finala in care costurile tranzactiilor si riscurile sunt mai mari si care pot fi folosite pentru subventii, imprumuturi, garantii financiare si/sau alte tipuri de finantare care garanteaza rezultate.
(3) Fondurile prevazute la alin. (2) sunt deschise tuturor furnizorilor de masuri pentru imbunatatirea eficientei energetice, cum ar fi companiile de servicii energetice, consilierii energetici independenti, distribuitorii de energie, operatorii sistemului de distributie, societatile de vanzare cu amanuntul a energiei si instalatorii. Fondurile pot fi deschise tuturor consumatorilor finali. Aceste fonduri nu sunt in concurenta cu masurile de imbunatatire a eficientei energetice finantate in conditii comerciale.
(4) Stabilirea fondurilor prevazute la alin. (2) si activitatile pe care le implica operationalizarea acestora se realizeaza cu respectarea legislatiei in vigoare privind ajutorul de stat si/sau achizitiile publice, dupa caz.

Art. 23
(1) La propunerea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, prin hotarari ale Guvernului, se aproba acordarea de stimulente fiscale destinate cresterii eficientei energetice si a ponderii resurselor regenerabile de energie la consumatorii finali. Aceste stimulente vizeaza atat dezvoltarea unei piete de servicii energetice si echipamente eficiente energetic, cat si promovarea productiei unor astfel de echipamente.
(2) Acordarea stimulentelor fiscale prevazute la alin. (1) se face cu respectarea legislatiei in vigoare in materie de ajutor de stat.

Art. 24
(1) Este interzisa promovarea de sisteme tarifare care conduc la cresterea volumelor de energie transportate/distribuite, daca acestea nu reflecta costuri justificate efectuate intr-o maniera prudenta de catre operatori. In conformitate cu art. 18 alin. (2) din Legea nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu art. 73 din Legea nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea de reglementare impune obligatii de serviciu public legate de eficienta energetica a intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul energiei electrice, respectiv in sectorul gazelor naturale.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot fi promovate sisteme tarifare cu scop social, dar numai in masura in care acestea nu afecteaza concurenta pe piata, nu conduc la scaderea eficientei energetice si nu sunt disproportionate in raport cu obiectivul social.

Capitolul VII – Sanctiuni

Art. 25
(1) Constituie contraventii nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a), b) si c), art. 4-8 si ale art. 9 alin. (1).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei si se aplica operatorului economic.

Art. 26
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organul de control care este persoana imputernicita de Agentia Romana pentru Conservarea Energiei.

Art. 27
Prevederile art. 25 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul VIII – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 28
In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, Ministerul Economiei si Finantelor, la propunerea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 29
Ministerul Economiei si Finantelor comunica Comisiei Europene principalele dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat prin prezenta ordonanta.

Art. 30
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 954 din 27 noiembrie 2006, si Ordonanta Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002.
(2) Pana la intrarea in vigoare a normelor metodologice prevazute la art. 28, se aplica in mod corespunzator dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.259/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 731 din 29 octombrie 2007.

Art. 31
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
*
Prezenta ordonanta transpune prevederile Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 114 din 27 aprilie 2007.

Anexa nr. 1 – LISTA indicativa cu exemple de masuri eligibile pentru imbunatatirea eficientei energetice

Prezenta anexa exemplifica domenii in care programele si masurile ce vizeaza imbunatatirea eficientei energetice pot fi dezvoltate si puse in aplicare in cadrul politicii de eficienta energetica.
Pentru a fi luate in considerare, aceste masuri de imbunatatire a eficientei energetice trebuie sa duca la economii de energie care pot fi clar masurate si verificate sau estimate.
Lista de mai jos nu este exhaustiva, ci numai orientativa.
Exemple de masuri eligibile de imbunatatire a eficientei energetice:
Sectorul rezidential si cel tertiar:
a) incalzire si racire (de exemplu, pompe de caldura, cazane eficiente noi, cu randamente mari, instalarea/modernizarea eficienta a sistemelor urbane de incalzire/racire);
b) izolare si ventilare (de exemplu, izolarea peretilor exteriori si a acoperisurilor, ferestre performante energetic cu doua/trei foi de geam, incalzire si racire pasive);
c) apa calda (de exemplu, instalarea de echipamente noi, utilizarea directa si eficienta pentru incalzirea spatiilor, masini de spalat);
d) iluminat (de exemplu, lampi de iluminat noi si eficiente, sisteme de comanda digitala, utilizarea detectoarelor de miscare pentru sistemele de iluminat in cladirile comerciale);
e) gatit si refrigerare (de exemplu, aparate noi si eficiente, cu randamente mari, sisteme de recuperare a caldurii);
f) alte echipamente si aparate (de exemplu, aparate de producere combinata a energiei electrice si termice, aparate eficiente noi, sisteme care asigura optimizarea consumului de energie, sisteme de reducere a pierderilor in regim de “asteptare”, instalarea condensatoarelor pentru reducerea puterii reactive, transformatoare cu pierderi mici);
g) producerea energiei utilizandu-se surse regenerabile de energie care permit reducerea cantitatii de energie cumparata (de exemplu, utilizarea energiei solare pentru producerea apei calde de consum si a apei calde pentru incalzire si pentru racirea spatiilor);

Sectorul industrial:
h) procese de fabricatie (de exemplu, utilizarea mai eficienta a aerului comprimat, a condensatului, a intrerupatoarelor si a valvelor, folosirea unui sistem automat si integrat, regimuri eficiente “in asteptare”);
i) motoare si sisteme de transmisie (de exemplu, cresterea gradului de utilizare a comenzilor electronice, variatoare de viteza, programe de aplicare integrata, convertizoare de frecventa, motoare electrice cu eficienta ridicata);
j) ventilatoare, variatoare de viteza si ventilatie (de exemplu, dispozitive/sisteme noi, utilizarea ventilatiei naturale);
k) gestiunea raspunsului la cerere (de exemplu, gestiunea sarcinii, sisteme de control al taierii varfului de sarcina);
l) cogenerare de inalta eficienta (de exemplu, aparate de producere combinata a energiei electrice si termice);

Sectorul transporturilor:
m) mijlocul de transport utilizat (de exemplu, promovarea vehiculelor eficiente din punct de vedere energetic, utilizarea eficienta din punct de vedere energetic a vehiculelor, inclusiv sisteme de reglare a presiunii pneurilor, dispozitive si echipamente complementare pentru imbunatatirea eficientei energetice a vehiculelor, aditivi pentru carburanti care imbunatatesc eficienta energetica, uleiuri cu putere mare de lubrifiere si pneuri cu grad mic de rezistenta);
n) schimbari ale modurilor de transport (de exemplu, mecanisme de transport domiciliu/serviciu fara masina, sistem de folosire in comun a masinii, schimbari de la mijloace de transport cu consum mai ridicat de energie la mijloace de transport cu consum mai mic de energie pe pasager-km sau pe tona-km);
o) zile fara masina;

Masuri transsectoriale:
p) standarde si norme care vizeaza in primul rand imbunatatirea eficientei energetice a produselor si a serviciilor, inclusiv a cladirilor;
q) sisteme de etichetare energetica;
r) contorizare, sisteme de contorizare inteligenta, precum instrumente de contorizare individuala cu comanda la distanta si facturare detaliata;
s) formare si educatie care conduc la aplicarea unor tehnologii si/sau tehnici eficiente din punct de vedere energetic;

Masuri orizontale:
t) norme, taxe etc. care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali;
u) campanii de informare specifice care promoveaza imbunatatirea eficientei energetice si masuri de imbunatatire a eficientei energetice.

Anexa nr. 2 – LISTA masurilor eligibile din domeniul achizitiilor publice care vizeaza eficienta energetica

Fara a prejudicia legislatia nationala si legislatia comunitara in domeniul achizitiilor publice, autoritatile administratiei publice centrale si locale aplica, in conformitate cu art. 7 alin. (4) din ordonanta, cel putin doua dintre cerintele mentionate in lista de mai jos, tinand cont de rolul exemplar al sectorului public:
a) cerinte privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economii de energie, inclusiv contractele de performanta energetica care prevad furnizarea de economii de energie masurabile si predeterminate (inclusiv atunci cand administratiile publice au responsabilitati pe care le externalizeaza);
b) cerinte privind achizitionarea de echipamente si vehicule pe baza listelor ce contin specificatiile privind eficienta energetica a unor categorii diverse de echipamente si vehicule, care trebuie sa fie intocmite de Agentia Nationala pentru Conservarea Energiei, folosind, dupa caz, analiza costului minim pe durata ciclului de viata sau metode comparabile pentru a asigura rentabilitatea;
c) cerinte privind achizitionarea de echipamente cu consum de energie eficient in toate modurile de functionare, inclusiv in modul “asteptare”, utilizand, dupa caz, analiza costului minim pe durata ciclului de viata sau metode comparabile pentru a asigura rentabilitatea;
d) cerinte privind inlocuirea sau modificarea echipamentelor si a vehiculelor existente cu echipamentele prevazute la lit. b) si c);
e) cerinte privind folosirea auditurilor energetice si punerea in aplicare a recomandarilor rezultate in materie de rentabilitate;
f) cerinte privind achizitionarea sau inchirierea de cladiri eficiente din punct de vedere energetic sau parti ale acestora ori cerinte de a inlocui sau de a modifica cladiri cumparate ori inchiriate sau parti ale acestora, pentru a le face mai eficiente din punct de vedere energetic.